You are currently viewing Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys

PolarPro on auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys, joka on sitoutunut tarjoamaan reiluja ja rehtejä työsuhteita niin työntekijän kuin asiakasyrityksen kannalta.

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n auktorisoidut jäsenyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Auktorisointi myönnetään yrityksille, jotka täyttävät www.hyvatyopaikka.fi -sivuilla. luettavissa olevat edellytykset. Sääntöjen noudattamista valvotaan jatkuvasti ja jos auktorisoitu yritys toimii sääntöjen vastaisesti, sille voidaan antaa varoitus tai ottaa myönnetty auktorisointi pois.

Vastuullisuus työnantajana

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritujset toimivat vastuullisina vuokratyönantajina noudattaen työlainsäädäntöä ja kunkin alan omaa työehtosopimusta. Yritykset hoitavat vuokratyöntekijöiden työsuhdeasiat lainmukaisesti ja hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä sitoutuvat noudattamaan yhdenmukaisia periaatteita, jotta työsuhteen pituuteen liittyvät etuudet, kuten oikeus sairausajan palkkaan tai vuosilomaan, säilyvät silloin, kun työntekijällä on useita määräaikaisia työsuhteita peräkkäin ja kun työsuhteiden väliin jää vain lyhyt tauko.

NOUDATAMME AINA KUNKIN ALAN OMAA TYÖEHTOSOPIMUSTA

Auktorisoidut yritykset käsittelevät työntekijöidensä tietoja luottamuksellisesti ja antavat työntekijöille keskeiset työehdot kirjallisesti. Ne noudattavat työsuhteen vähimmäisehtoina joko henkilöstövuokrausalan omaa työehtosopimusta tai käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta ja pyrkivät varmistamaan, että työntekijöiden työaika, palkka ja muut työehdot ovat määritelty samojen periaatteiden mukaisesti kuin käyttäjäyrityksen omien, vastaavaa työtä tekevien työntekijöiden ehdot.

Työntekijöistä välittäminen

Työntekijöiden hyvinvointi on auktorisoiduille yrityksille tärkeää. Yritykset huolehtivat työntekijöidensä työsuojelusta yhdessä asiakasyritysten kanssa ja tarjoavat kaikille yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työskennelleille työntekijöilleen lakisääteistä työterveyshuoltoa paremman työterveyshuollon. Yritykset laativat työsuojelun toimintaohjelman ja huolehtivat, että työntekijät valitsevat laissa edellytetyn työsuojeluvaltuutetun. Ne turvaavat kaikkien työntekijöidensä työturvallisuuden ja huolehtivat lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sekä antavat työntekijöilleen riittävän perehdytyksen ja varmistavat, että asiakasyritys perehdyttää työntekijät varsinaiseen työhön.

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu

Auktorisoidut yritykset toimivat monimuotoisesti huomioiden työnhakijoidensa ja työntekijöidensä erilaiset kyvyt ja taustat. Yritykset eivät peri työntekijältä maksua henkilöstövuokrauksesta tai rekrytoinnista. Ne antavat työntekijälle tiedon työsopimusta tehtäessä mahdollisesta rekrytointipalkkiosta siinä tapauksessa, jos työntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen palvelukseen tietyn ajan sisällä vuokraustoimeksiannosta. Yritykset suhtautuvat myönteisesti työntekijöidensä järjestäytymiseen ammattiliittoihin ja perivät ammattiyhdistysjäsenmaksun työntekijältä työehtosopimuksen niin edellyttäessä.

Auktorisoidut yritykset edistävät ja tukevat kaikkien työnhakijoidensa työllistymistä ja tarjoavat työntekijöilleen mahdolli- suuksia kokeilla erilaisia töitä. Yritykset myös laativat yhteistoimintalain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

 


 Reilu ja rehti vuokratyö on monessa elämäntilanteessa erinomainen vaihtoehto niin valmiille ammattilaiselle kuin uransa alussa olevalle nuorellekin. Lue HPL:n sivuilta miksi kannattaa valita vuokratyö >> 

Näiden periaatteiden mukaan me toimimme

  1. Olemme vastuullinen työnantaja. Noudatamme aina työlainsäädäntöä ja kunkin alan omaa työehtosopimusta.
  2. Noudatamme selkeitä pelisääntöjä. Toimimme henkilöstövuokrausalalla yhteisesti sovittuja selkeitä ja ymmärrettäviä toimintatapoja ja pelisääntöjä.
  3. Välitämme työntekijöistämme. Huolehdimme yhdessä asiakasyritysten kanssa niin perehdytyksestä, työsuojelusta kuin työhyvinvoinnista.
  4. Kehitämme ja ylläpidämme työntekijöidemme osaamista. Autamme työntekijöitämme oppimaan työssään ja tarjoamme neuvoa ja tukea koulutuksissa.
  5. Kohtelemme työntekijöitämme yhdenvertaisesti. Sitoudumme kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sekä ottamaan huomioon heidän erilaiset kykynsä ja taustansa.
  6. Kunnioitamme järjestäytymisvapautta. Suhtaudumme myönteisesti työntekijöidemme järjestäytymiseen ammattiliittoihin.

PolarPro Henkilöstöratkaisut Oy on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n jäsenyritys. Lue lisää auktorisoinnista HPL:n sivuilta >>