PolarPro Henkilöstöratkaisut Oy panostaa vahvasti työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä varhaisen tuen malliin. Työkykyä edistetään tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, Työeläkevakuutusyhtiö Elon, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian, sekä työhyvinvointia kouluttavan HR Legal Services Oy:n kanssa.

Varhaisella tuella seurataan työkykyä ja lisätään työhyvinvointia

PolarPron varhaisen tuen mallin avulla ennaltaehkäistään läpi työuran työntekijän työkyvyn heikkenemistä. Työkykyä voivat heikentää esimerkiksi fyysinen sairaus, ylikuorma työssä, kuormittava elämäntilanne tai ikääntymisen tuomat muutokset suhteessa työn vaatimuksiin.

Aktiivisella ongelmien havaitsemisella, puheeksi ottamisella ja pyrkimyksellä hake
a ratkaisuja tuetaan työntekijän työkykyä. Kun ongelmat ovat vielä pieniä, voidaan ehkäistä sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä.

Tavoitteenamme on luoda välittämisen kulttuuria ja tasapuolista kohtelua. Varhainen tuki työpaikalla on ennen kaikkea hyvää esimiestyötä. Lisäksi tarvitaan toimivaa ja sujuvaa yhteistyötä esimiesten, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä. Myös asiakasyrityksen rooli on tärkeä. PolarPron henkilöstön suoriutuminen, työkyvyn varhaisen tuen käytännöt ja sairauspoissaolojen tilastot käydään läpi asiakkaan kanssa kerran vuodessa.

 

Eri toimijoiden roolit varhaisessa tuessa

Työntekijä noudattaa PolarPron ja asiakastyöpaikan sääntöjä ja ohjeita sekä ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan puutteista, liiallisesta työkuormituksesta tai epäasiallisesta kohtelusta. Hän välttää epäasiallista kohtelua ja häirintää työpaikallaan, ja huolehtii säännöllisesti omasta hyvinvoinnistaan ja palautumisestaan.

Esimies seuraa jatkuvasti henkilöstön työkykyä, poissaoloja sekä työajankäyttöä. Hän käy varhaisen tuen keskustelun henkilön kanssa ja dokumentoi keskustelun Puheeksiotto-lomakkeelle. Lisäksi hän tekee tarpeelliset muutokset työolosuhteisiin tai työn sisältöön.

Asiakas vastaa aina vime kädessä työturvallisuudesta ja työnjohdosta. Asiakasesimies seuraa jatkuvasti PolarPron henkilöstön työkykyä osana normaalia esimiestyötä sekä edesauttaa työn sujuvuutta ja puuttuu ongelmatilanteisiin osana normaalia työn johtamista ja esimiestyötä. Hän myös tekee tarpeelliset muutokset työolosuhteisiin tai työn sisältöön kun tarpeen ja ilmoittaa PolarPron asiakasvastaavalle mahdollisista ongelmista mitä ei saa itse ratkaistua tai mihin PolarPron on syytä puuttua.

PolarPro toimii yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa – esimerkiksi osallistumalla työterveysneuvotteluun. PolarPro myös suunnittelee ja kehittää työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä asioita yhdessä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa sekä koordinoi mahdollisen uudelleensijoituksen toteutumista yhdessä esimiesten kanssa.

Työterveyshuolto osallistuu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämiseen ja arviointiin sekä tekee toimenpide-ehdotuksia tarpeen mukaan. Se myös seuraa ja raportoi sairauspoissaoloja ja henkilön työkykyä sekä arvioi hoidon- ja/tai kuntoutustarpeen, käynnistää tarvittavat toimenpiteet ja järjestää seurannan. Lisäksi työterveyshuollon edustaja on mukana työterveysneuvotteluissa ja työyhteisötarkastuksissa.

Työterveysneuvottelu – yhdessä neuvotellen ratkaisuun

Työkykyongelman luonteesta riippuen on suositeltavaa, että esimies käyttää työterveyshuollon asiantuntija-apuna yhteisneuvottelussa työntekijän kanssa. Tätä yhteistyömuotoa kutsutaan työterveysneuvotteluksi. Työterveysneuvottelua kutsutaan myös kolmikantapalaveriksi, koska siinä on edustettuna kolme tahoa: työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto. Työntekijällä on oikeus pyytää työsuojeluvaltuutettu tai muu tukihenkilö mukaan keskusteluun. Työterveysneuvottelun aloitteen voi tehdä henkilö itse, esimies tai työterveyshuolto. Neuvottelut käydään vain työntekijän suostumuksella ja tietosuojaa loukkaamatta.

 

Ennaltaehkäisevä päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli

PolarPron ennaltaehkäisevällä päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen ja päihdehaittojen vähentämiseen, sekä koko työyhteisön toimivuuden parantamiseen. Lähtökohtana on, että koko henkilöstö ymmärtää päihteiden väärinkäytön muodostavan merkittävän riskin koko työpaikan toiminnalle.

Työtoverista välittäminen on parasta huolenpitoa

Työtoverin tulisi ottaa asia avoimesti puheeksi asianomaisen kanssa ja tuoda esille huolensa sekä kannustaa päihdeongelmaista hakemaan itselleen apua ja ottamaan yhteyttä esim. työterveyshuoltoon. Työtoveri voi päihdeongelmaa epäillessään ottaa myös yhteyttä asianomaisen esimieheen. Ongelman piilottelua tai salaamista ei pidä hyväksyä esimerkiksi huolehtimalla ongelmaisen työntekijän laiminlyömistä työtehtävistä.

– – – – –

Lisätietoja PolarPro Henkilöstöratkaisut Oy:n varhaisen tuen mallista toimitusjohtaja Kari Lietsalmelta, puh. 0207 809 898, sähköposti [email protected].